علیرضا اخوندی اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا اخوندی اسدی

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 16.87
خواجه نصیرالدین طوسی 1389 - 1393