مجید احمدپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید احمدپور

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پشتیبانی نوآوران رایانه 1390/9 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر معماری کامپیوتر
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
آزاد واحد دزفول 1392 - 1393