محمد امین رحیم زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد امین رحیم زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 16.77
صنعتی قم 1389 - 1393
مهندسی مالی مهندسی مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.66
خواجه نصیر 1393 - 1395