محمد امیر دشتبان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد امیر دشتبان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابداری عروس لبنان 1393/3 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کاردانی – معدل: 15.00
شهاب دانش 1391 - 1393