مهدیه اسماعیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه اسماعیلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شرکت مهندسی نرم افزار رایورز کویر 1389/6 - 1393/3
راهبر سیستم شرکت بازرگانی سل سام آریا 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.15
نجف آباد 1382 - 1384
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 17.20
مطهر 1387 - 1389