مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار موسسه خدمات مالی رسائ قزوین 1390/7 - 1390/9
حسابدار شرکت حمل و نقل مبتکران - پخش فرآوده های نفتی 1390/9 - 1391/3
حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاهور - تهران 1391/4 - 1392/1
حسابرس موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان- تهران 1392/1 - 1392/10
حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز - تهران 1392/10 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری
– دیپلم – معدل: 16.00
1383 - 1385
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.30
دانشگاه غیر انتفاعی فرهیختگان کرمان 1387 - 1389
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.60
دانشگاه غیر انتفاعی رجاء قزوین 1390 - 1392