مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظر معدن عمران پارس 1391/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 14.50
واحد کرمان 1385 - 1390