مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.05
شیراز 1390 - 1392