مسعود عندکاشانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود عندکاشانی

محل سکونت: گلستان - آق قلا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس بهداشت مرکز بهداشت 1391/2 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت بهداشت محیط
– کارشناسی – معدل: 15.76
علوم پزشکی 1388 - 1390