وحید رفیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید رفیعی

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست بهدام صنعت ری 1391/6 - 1394/3