محمدعلی شیرکوهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدعلی شیرکوهی

محل سکونت: یزد - یزد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.63
صنعتی اصفهان 1391 - 1393