ارش شربتی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکتروتکنیک برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 13.80
آزاد اسلامی میمه 1386 - 1389
کنترل ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 15.04
پیام 1391 - 1393