کریم اقروزه

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر اموزش و پرورش 1380/10 - 1390/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک اتمی
– دکترا و بالاتر – معدل: 17.00
یو تی ام 1389 - 1392