دنیا صیدی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پذیرشگر خدمات پس از فروش مارشاا 1393/3 - 1393/11