مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
HSE-مسوول اجرایی دفترفنی شرکت فنی مهندسی عسفور 1391/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق-قدرت قدرت
– کارشناسی – معدل: 13.19
ازادبجنورد 1387 - 1389