فهيمه عزيزى

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فهيمه عزيزى

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
جغرافیا طبیعى
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.76
شهيد بهشتى 1387 - 1390