محسن عینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن عینی

محل سکونت: خوزستان - شوش دانیال

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی نسل آینده 1390/5 - 1392/6
کار آموز کشت و صنعت هفت تپه 1388/10 - 1389/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق
– دیپلم – معدل: 16.76
1382 - 1384
برق الکتروتکنیک
– کاردانی – معدل: 16.64
واحد شوشتر 1386 - 1389
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 13.74
واحد سپاهان 1389 - 1392