مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شهرسازی شهرسازی
– کارشناسی – معدل: 0.00
دانشگاه تهران 1393 - 1397