مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
دامپزشکی _
– دکترا و بالاتر – معدل: 13.93
شهید چمران اهواز 1386 - 1392