مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 17.63
علوم و توسعه آریا 1391 - 1393