هادی پورمحی ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی پورمحی ابادی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین مکانیک وبرق توگا«نیروگاه باغین» 1393/7 -
تکنسین برق شرکت ره عمارت 1390/4 - 1392/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.62
دانشگاه ازاد واحد انار 1389 - 1391