مرتضی دیندار

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كنترل كیفیت گروه صنعتي ابري 1393/5 -
مدیر تولید قير گستر آسيا 1384/6 - 1390/11
تكنیسین فنی مشاركت احسان 1390/12 - 1393/5