فرزاد شریفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد شریفی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار آمار
– کارشناسی – معدل: 14.36
سراسری شیراز 1388 - 1392
مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
سراسری یزد 1393 - 1395