ماجده جاسم زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ماجده جاسم زاده

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
– کارشناسی – معدل: 17.33
آزاد اهواز 1389 - 1392