طاهره محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طاهره محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارمند دفتر قبول آگهي روزنامه 1392/6 - 1393/10
منشی شركت مهندسين مشاور 1391/1 - 1392/6
مدرس زبان زبانسراي oxford 1384/6 - 1385/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار آمار ریاضی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
تربيت مدرس 1391 - 1393
آمار آمار
– کارشناسی – معدل: 13.00
شهيد چمران اهواز 1385 - 1390