حسین طایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین طایی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كامییوتر
– دیپلم – معدل: 12.33
1381 - 1382