علی جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی جعفری

محل سکونت: خراسان رضوی - نقاب جوین
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.58
بیرجند 1388 - 1392