الیکا کرباسی یزدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الیکا کرباسی یزدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پلیمر پلیمر
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد علوم تحقیقات 1387 - 1391
مهندسی پلیمر پلیمر
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتی اصفهان 1391 - 1393