ارمان تاتار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارمان تاتار

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفتر فنی شرکت بتن سازان مهر 1392/2 - 1392/6
عضو هیئت پژوهشی در ساخت و ساز پایدار دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1389/11 -
عضو هیئت تحریریه گاه‌نامه دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1390/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.68
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1388 - 1392
مهندسی عمران زلزله
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.50
مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی 1392 - 1394