پگاه نژادرسول

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پگاه نژادرسول

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق جزا و جرم شناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.11
علم و فرهنگ 1392 - 1394