سید علیرضا هاشمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید علیرضا هاشمی

محل سکونت: بوشهر - بندر کنگان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نفت مخازن
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد مرو دشت 1393 - 1394