موسی انصاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: موسی انصاری

محل سکونت: قزوین - قزوین
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 18.02
ازاد قزوین 1392 - 1394