شیما صابری

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی شرکت آرل 1386/4 - 1388/6
مسئول دفتر -صندوقدار رستوارن هانی 1388/6 - 1390/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسیit فناوری اطلاعات
– کاردانی – معدل: 16.30
علمی کاربردی 1390 - 1393
حسابداری خدماتی
– کارشناسی – معدل: 0.00
علمی کاربردی 1393 - 1395