الهام اله ویردیزاده نوشهر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام اله ویردیزاده نوشهر

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی مدیریت بازاریابی ورزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
الزهرا 1393 - 1395