محمد جانخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جانخانی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.78
خزر واحد مازندران 1389 - 1391