معصومه *******

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه *******

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.45
کار 1389 - 1393