محمد جواد بازیار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جواد بازیار

محل سکونت: فارس - نورآباد ممسنی

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.38
باهنرکرمان 1390 - 1392