امیرحسین بابائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین بابائی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تحصیلدار شرکت بازرگانی سینا 1392/1 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی
– دیپلم – معدل: 16.00
1387 - 1388