محمد رضا کرمنژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا کرمنژاد

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازار یاب و وزیت علمی کانون شتاب نشریه فردای ما 1388/2 - 1394/12