شهرام بور

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست برنامه ریزی و انبارها شركت توليدارو 1375/6 - 1388/12
مدیر مالی و اداری نگين صنعت 1388/12 - 1390/12
مدیر انبار و پخش پخش آلپا 1390/12 - 1392/12
مدیر انبار راياگستر 1393/1 - 1393/5
مدیر انبار و پخش شركت پخش نوراول 1393/6 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی
– کاردانی – معدل: 0.00
علمي كاربردي 1388 - 1389