ئئئدد لسبلربقسلر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ئئئدد لسبلربقسلر

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد