محمد مقدس زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مقدس زاده

محل سکونت: مازندران - بابلسر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.00
مازندران 1382 - 1387