مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مرغداری شخصی 1385/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی ژنتیک و اصلاح نژاد دام
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.35
دانشگاه تهران 1392 - 1394