مهدیه سعیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه سعیدی

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اداری شرکت تعاونی نظام پرستاری 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.85
باختر 1391 - 1393