میعاد باوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میعاد باوی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی جبر
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.18
پیام نور شهر کرد 1391 - 1393