داود محمودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داود محمودی

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندسی هواپیمایی 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تعمیرونگهداری هواپیما
– کاردانی – معدل: 0.00
مالک اشتر 1392 - 1394