هوشنگ کردی تمندانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هوشنگ کردی تمندانی

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - خاش

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی زراعت
– کارشناسی – معدل: 14.23
زاهدان 1387 - 1391