مهنوش افشاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهنوش افشاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.01
علوم و تحقیقات 1391 - 1393