فاطمه شادمان ماهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه شادمان ماهانی

محل سکونت: کرمان - ماهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم وصنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 17.07
شهیدباهنر کرمان 1389 - 1393