جعفر حدادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جعفر حدادی

محل سکونت: قزوین - تاکستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفترفنی شرکت فزایند 1392/1 - 1394/2